International Affairs Division CRRU – CRRU : Tel : 053 776 032
INTER_ADMINS
mou
booklet2017
Scholarships-forigen-land1
Scholarships-thai1

กองวิเทศสัมพันธ์


INTERNATIONAL AFFAIRS DIVISION

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารบริหารงานกลาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, : 053 776 032, : crruinter@crru.ac.th
August 8, 2018

ส่งมอบนักศึกษาโครงการ SEA-TEACHER ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดพิธีส่งมอบนักศึกษาจากประเทศ อินโดนีเซีย ทั้งหมด 17 คน จากมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ University of Borneo Tarakan (UBT), Islamic University of Indonesia (UII), […]
August 7, 2018

Teesside University Thailand Taster Sessions

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมงาน Teesside University Thailand Taster Sessions ในวันอาทิตย์ 05 สิงหาคม 2018 เวลา13:30 – 17:30 ณ ห้อง 17 ชั้น 2 บริติช เคานซิล สยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ กรุงเทพมหานคร โดยบริติช […]
August 7, 2018

ทุนรัฐบาลอินเดีย (สำหรับเจ้าหน้าที่)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศว่ารัฐบาลอินเดีย เสนอทึนให้แก่รับาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ค.ศ. 2018 – 2019 จำนวน 19 สาขา ณ สาธารณรัฐอินเดีย
August 3, 2018

กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณะเยาวชน จังหวัดเชียงราย และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารจากมณฑลยูนนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมงาน กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณะเยาวชน จังหวัดเชียงราย และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในการต้อนรับในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี ศิลปะการแสดงของประเทศไทยและประเทศจีน
August 3, 2018

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อรับทุนการทำวิจัยและการสอนระยะสั้น

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อรับทุนการทำวิจัยและการสอนระยะสั้น
June 4, 2018

ทุนศึกษาแลกเปลี่ยนด้านการปลูกกาแฟ และวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

ชิงทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนด้านการปลูกกาแฟและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2 สัปดาห์ที่เมือง Yorgyakarta

Working Calendar

Calendar International Affair Division