INTER_ADMINS
mou
booklet2017
Scholarships-forigen-land1
Scholarships-thai1

กองวิเทศสัมพันธ์


INTERNATIONAL AFFAIRS DIVISION

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารบริหารงานกลาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, : 053 776 032, : crruinter@crru.ac.th
February 14, 2018

รัฐบาลออสเตรียมอบทุนดนตรี Music Grant ภายใต้ทุน Ernst Mach Grant- ASEA-UNINET ประจำปี 2561

รัฐบาลออสเตรียมอบทุนดนตรี Music Grant ภายใต้ทุน Ernst Mach Grant- ASEA-UNINET ประจำปี 2561 จำนวน 4 ทุน (ทุนฝึกอบรม 9 เดือน จำนวน 2 ทุน และทุนระยะสั้น จำนวน 2 ทุน) ให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษา/ผึกอบรมด้านดนตรีคลาสสิก ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย
February 14, 2018

สถาบันขงจื่อประกาศรับสมัครสอบรับทุนการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลได้ประกาศรับสมัครผุ้สนใจสอบรับทุนการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ระยะเวลา 3 เดือน (วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2561) ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว
February 5, 2018

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดทุน สาขาที่รับสมัคร ได้แก่ สาขาการจัดการ-โลจิสติกส์ สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (BIS) รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/Nce85E  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 *สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  […]
February 5, 2018

สถานเอกอัครราชทูตสธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่สนใจขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2017-2018

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าสถานเอกอัครราชทูตสธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่สนใจขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2017-2018 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
February 5, 2018

โครงการ ASEM Work Placement Programme

โครงการ ASEM Work Placement Programme ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป โดยมีวัถถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการทำงานข้าววัฒนธรรม รายละเอียดทุน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการของยักศึกษาไทย ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเดินทางไปฝึกงานที่สถานประกอบการในประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมันนี จำนวน 16 คน เหมาจ่ายคนละ 60,000 บาท รายละเอียดดังสิ่งที่แบบมาด้วยนี้ *สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  กองวิเทศสัมพันธ์ อาคาร สำนักงานอธิการบดี […]
January 23, 2018

การแข่งขันกีฬานักศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 11 “ช้างเผือกเกมส์”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นายธีรวัฒน์ วังมณี ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะหัวหน้านักกีฬาได้นำนักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษานานาชาติครั้งที่ 11 ช้างเผือกเกมส์

Working Calendar

Calendar International Affair Division